Tumblelog by Soup.io
 • adamklimowski
 • dusielecc
 • NicTuPoMnie
 • mefir
 • pannaurania
 • trustworthy
 • olawie
 • give--me--love
 • popartstillalive
 • Clary
 • inanutshell
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Psychika ma naprawdę dobre mechanizmy obronne, tak że w trudnych sytuacjach szukamy rzeczy pięknych. Nawet jeśli to tylko iluzje. To mechanizm wyparcia przychodzi ci z pomocą. Widzieć to co dobre, w tym, co się nie uklada - właśnie to czyni życie trochę bardziej znośnym.
— Życie mimo wszystko
Musicie być dla siebie wsparciem, nieustannie. Zapewniać sobie poczucie bezpieczeństwa, doceniać drugą osobę, troszczyć się o siebie, respektować swoje drobne wady i każdego dnia otwierać się na siebie. Miłość tak naprawdę to masa poświęceń i dla wielu osób ten stan rzeczy jest niestety nie do zaakceptowania.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupamarzen zupamarzen
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMagoryan Magoryan
Were we doomed to forever hold a sting in our hearts from those who had left or hurt us?
— Ella Fields, Bloodstained Beauty
Reposted bySkydelan Skydelan

November 08 2018

6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback


“It is quite normal to see no passengers here,” a subway employee told Chongqing Morning Post on Monday. 

via MessyNessy
Reposted frompennarsson pennarsson viackisback ckisback
3412 16b3 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
3419 2133 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
3262 dc14 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarozjebany rozjebany
3305 c426
Reposted fromtgs tgs viackisback ckisback
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viackisback ckisback
2942 f6af 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viackisback ckisback
3240 15f1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl