Tumblelog by Soup.io
 • adamklimowski
 • dusielecc
 • NicTuPoMnie
 • mefir
 • pannaurania
 • trustworthy
 • olawie
 • give--me--love
 • popartstillalive
 • Clary
 • inanutshell
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

0929 2b2e 500
Reposted from4777727772 4777727772

February 19 2019

7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viatake-care take-care
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatake-care take-care
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viaeternaljourney eternaljourney
8398 60d7 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaPoranny Poranny
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viadojenka dojenka
8748 20bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
9836 aee5 500
Reposted fromdobrazla dobrazla
9869 cac0 500
Reposted from4777727772 4777727772
4268 2edf 500
ul. Karmelicka
0266 1064 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaLuukka Luukka
Reposted frompanimruk panimruk viaLuukka Luukka
7934 4479 500
Reposted fromSulejman Sulejman viaLuukka Luukka
3841 42fc 500
Reposted frommaxchad maxchad viaLuukka Luukka

February 16 2019

9318 c7fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
1645 a0e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabanshe banshe
6840 ce1a 500
8178 b674 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl